4 FEET

Algemene voorwaarden

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

 1. Alle tussen hondenschool 4feet en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving en betaling voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
 3. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.
 4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn
  overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst
  waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
 5. Alle cursussen worden afgesloten met een examen
 6. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de
  jaarplanning van de lessen.
 7. De cursisten dienen altijd het cursusgeld te voldoen voor aanvang van
  de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot
  de les.
 8. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Helaas wordt
  geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 9. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq.
  dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze
  verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor
  het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.
 10. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de trainer(s) , wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de
  kosten voor het cursusmateriaal , aan de cursist gerestitueerd.
 11. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen
  deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald
  kunnen worden.
 12. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 4 uur voor aanvang van de les , op de hoogte te brengen.
 13. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op
  uitdrukkelijk verzoek van de trainer( s), aangelijnd te zijn.
 14. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
 15. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
 16. Honden, welke een cursus ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts.
 17. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 18. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist
  betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 19. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere
  personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 20. De instructeur  staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 21. De klant dient de aanwijzigen van de instructeur op te volgen.
 22. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 23. Hondenschool 4feet wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
 24. Als er op het terrein van hondenschool 4feet een
  hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van
  vervuiling.
 25. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken op het veld.
 26. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het
  (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan hondenschool 4feet
 27. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige
  ervaringen van de instructeurs van hondenschool 4feet.
 28. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van hondenschool 4feet voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond,
  conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.